Priority Level 3

kyuukyuu shitsu

きゅうきゅうしつ

emergency room